Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid


1) Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u    
de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 
2) Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in  
welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 
3) Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere  
overeenkomsten ten behoeve van Irrigationparts.eu worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door van Irrigationparts.eu ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 
 

Artikel 2. Overeenkomst
 

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Irrigationparts.eu. Zij is gerechtigd uw bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Irrigationparts.eu dit binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de bestelling mee. 
 

Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen


1) Alle aanbiedingen van Irrigationparts.eu zijn vrijblijvend en Irrigationparts.eu behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
2)  Alle prijzen zijn vermeld in Euro's en exclusief verzendkosten. Alle onderdelen zijn vermeld inclusief en exclusief BTW . De verzendkosten worden afzonderlijk getoond voordat de klant de bestelling definitief heeft gemaakt. 
 

Artikel 4. Overmacht

Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet Irrigationparts.eu dit de koper zo snel mogelijk schriftelijk bevestigen, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. De koper is derhalve verplicht om te zorgen voor juiste adres en telefoongegevens bij het plaatsen van de bestelling. Irrigationparts.eu kan in geval van overmacht (na overleg met de afnemer) de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmacht situatie ophoudt te bestaan. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden: te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven, belemmerende maatregelen van overheidswege, geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat, rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen, storingen op internet, e-mail, computers en -servers en/of telefoon- of internetverbindingen die bestellingen via het internet stagneren en/of extreme weersomstandigheden of overige omstandigheden die eraan bijdragen dat de werklocatie niet kan worden bereikt, dan wel gebruikt.


Artikel 5. Bezorging

1) De bezorging wordt steeds geacht te geschieden in opdracht van Irrigationparts.eu, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de begunstigde geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. 
2) Het middel van vervoer en de wijze van uitvoering van de bestelling wordt naar beste weten gekozen. Irrigationparts.eu zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen dat aan Irrigationparts.eu opzet of grove schuld te verwijten valt. 
3) Overeengekomen leveringstijden zullen door Irrigationparts.eu zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt Irrigationparts.eu niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren. 
4) Irrigationparts.eu behoudt zich het recht voor bestellingen niet uit te voeren indien de afnemer nog openstaande rekeningen heeft die niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. 
5) Irrigationparts.eu is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade bij de afnemer ten gevolge van het niet leveren. 
6) W anneer blijkt dat uw bestelling retour komt omdat de begunstigde, bijvoorbeeld uit het ziekenhuis is ontslagen of op vakantie blijkt te zijn of wellicht verhuisd is, geeft dit geen recht op nieuwe levering op een ander adres, of om uw bestelling te annuleren. Irrigationparts.eu is niet verantwoordelijk voor eventueel onjuist opgegeven adresgegevens door de afnemer. Uw bestelling wordt uitgevoerd conform uw verzoek, u dient uzelf ervan te verzekeren dat het adres correct is. 
7) Vertraging van 1 of meer dagen in de aflevering doordat de begunstigde niet thuis en/of niet 
aanwezig  is en hierdoor het product niet (tijdig) afgeleverd kan worden geven de afnemer niet het recht de opdracht te annuleren of het recht op een nieuw product en/of bezorging. 
8) Het product kan afwijken van de foto die op de website te zien is. Dit geeft de afnemer niet het recht de bestelling te annuleren of een ander exemplaar te wensen. 
Irrigationparts.eu zal waar mogelijk het product zoveel mogelijk maken overeenkomstig de 
foto. Aan afwijkingen kunnen echter geen rechten worden ontleend door koper. 
 

Artikel 6. Eigendom


Alle geleverde producten blijven eigendom van Irrigationparts.eu totdat deze volledig zijn betaald en geleverd. 
 

Artikel 7. Retourneren


Tevredenheidsgarantie / Afkoelingsperiode 
Uiteraard bieden wij u als klant de beste service en de beste producten. En natuurlijk willen wij niets liever dan dat u een tevreden klant van ons bent. 
Maar het komt ook wel eens voor dat u achteraf niet geheel tevreden bent over uw aankoop. Geen probleem bij Irrigationparts.eu. 
Wij hanteren een afkoelingsperiode van 14 (veertien) kalenderdagen na aankoop waarin u zich kunt bedenken en de mogelijkheid heeft uw product te retourneren. U moet wel binnen 14 (veertien) kalenderdagen reageren. 

Indien u van het herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Irrigationparts.eu te retourneren, conform de door Irrigationparts.eu verstrekte instructies. 
De verzendkosten voor retourneren zijn voor uw rekening, alsmede de wijze van retourneren. 

Wilt u om wat voor reden dan ook een product retourneren, vul zo compleet mogelijk het Retourformulier in. Zo kunnen wij u verzoek sneller afhandelen. 
Vul de verschillende velden zo volledig mogelijk in en selecteer de reden van retour. De kosten van retourneren zijn voor uw rekening. 

TIP: 
U kunt u pakket door ons laten terughalen, de kosten hiervan verrekenen wij met het te crediteren goederenbedrag. 
Uitgesloten voor herroepingsrecht zijn: 
1. Onderdelen die gebruikt, beschadigd of niet meer compleet zijn. 
2. Elektronische onderdelen 
3. Onderdelen waarvan de verzegeling is verbroken indien van toepassing. 

Defect of verkeerd product bij ontvangst 
Als u tot de ontdekking komt dat u een incompleet, verkeerd of defect product heeft ontvangen dient u binnen 14 (veertien) kalenderdagen na ontdekking hiervan contact met ons op te nemen of door een Retourformulier in te vullen 

Transportschade 
Allereerst is het belangrijk dat u nóóit een beschadigd pakket in ontvangst neemt. Levert de transporteur een beschadigd pakket bij u af, dan kunt u het product weigeren en 
binnen 48 uur en contact opnemen met ons op via e-mail: info@irrigationparts.eu 

Neemt u het pakket wél in ontvangst en het product blijkt beschadigd te zijn, ook dan dient u binnen 48 uur contact op te nemen met ons op te nemen voor verdere afhandeling. 

TIP: Als u een pakket met schade wél in ontvangst wilt nemen (bijvoorbeeld omdat de schade op het eerste gezicht lijkt mee te vallen, zoals een kleine, ondiepe kras op de doos), dan kunt u op het ontvangstbewijs aangeven dat u het pakket met schade heeft aangenomen. Mocht dan blijken dat het product in het pakket ook beschadigd of defect is, dan kunnen wij uw verzoek sneller afhandelen. Neem ook in dit geval binnen 14 (veertien) kalenderdagen contact op met ons. 
 

Artikel 8. Klachten/klachtenafhandeling


Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. 
Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht binnen via de e-mail aan ons door te geven. Dit kan per e-mail aan:  info@irrigationparts.eu 
Onze medewerkers zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. 
Na ontvangst van uw klacht ontvangt van ons een bevestiging, wij zullen uw klacht binnen 14 (veertien) kalenderdagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. 
 

Artikel 9. Annuleren


Bestellingen voor levering binnen Nederland kunnen tot 48 uur voor aflevering geannuleerd worden. Voor bestellingen buiten Nederland geldt een annuleringstermijn van 5 werkdagen voor aflevering. 
 

Artikel 10. Toepasselijk recht


1)  Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands Recht van toepassing. 
2)  In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is eveneens het Nederlands Recht van toepassing. 
3)  Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd 
zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor de overige bepalingen van kracht blijven en beide partijen blijven binden. 
4)  Alle geschillen (ook die slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Irrigationparts.eu en een in het buitenland gevestigde afnemer gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing 
zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter die bevoegd is in het gebied waar 
Irrigationparts.eu gevestigd is. 
 

Artikel 11. Persoonsgegevens


1. Uw gegevens hebben wij nodig om uw bestellingen en betalingen te kunnen afhandelen. W ij geven uw gegevens niet door aan derden. 
 

Artikel 12. Diversen


1) Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Irrigationparts.eu in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Irrigationparts.eu vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
2) Irrigationparts.eu is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 
3) De administratie van Irrigationparts.eu geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is. 
4)  Alle referenties naar onderdeelnummers en fabrikanten zijn alleen ter informatie verstrekt en impliceren geen samenwerkingsverband met of goedkeuring van de fabrikanten.  Enerzijds kunnen de fabrikanten zonder voorafgaande mededeling de onderdelen wijzigen en anderzijds kunnen er ondanks onze uiterste zorgvuldigheid bij het verwerken van deze gegevens fouten en onjuistheden onopgemerkt blijven. 
 

Uitgelicht product

Problemen met lucht
in beregeningssystemen?

De oplossing:
Nelson ACV200

Klik hier voor meer informatie

Nieuwe producten

Irrigation controller 9V DC

RPR0AUT9VDCBA

€ 194,54

Nieuw

NELSON - O3030FX ORBITOR U-P UP-TOP, WHITE PLATE

13209-001

€ 18,23

Nieuw

Caprari - P51/1-8 STUFFING BOX KIT

889128

€ 28,81

Nieuw

NELSON - REVERSING ASSEMBLY, AUTOMATIC ARC - 150AARA

13296

€ 931,20

Nieuw