Garantievoorwaarden

Ieder voorbehoud dat bij de ontvangst van de Producten wordt gemaakt betreffende ontbrekende onderdelen, niet-bestelde onderdelen dan wel de staat van de pakketten en Producten dient binnen 48 uur na levering per E-mail aan Irrigationparts.eu te worden meegedeeld.

Beroep op enigerlei geschil dan wel retournering op grond van de garantiebepalingen schort de betalingsverplichting van de afnemer jegens Irrigationparts.eu niet op. Op ieder product rust een garantie in geval het ongeschikt is voor het door Irrigationparts.eu aangegeven gebruik doordat het niet-conform is dan wel gebrekkig functioneert, hetgeen voortvloeit uit een ontwerp-, fabricage- dan wel een materiaalfout. De garantie geldt voor een periode van twaalf (12) maanden na de datum van verkoop aan de eindgebruiker van het voertuig, binnen een maximale termijn van 24 maanden na de datum van verkoop Irrigationparts.eu aan haar afnemer, waarbij de factuurdatum geldt als verkoopdatum. Uitsluitend producten waarvan de productiedatum niet meer dan vier (4) jaar is verstreken, vallen onder de garantie.

De garantie is niet van toepassing indien het gebrek is ontstaan door abnormaal gebruik, met name in geval van overbelasting, gebrekkig of achterstallig onderhoud, onvoorzien gebruik dan wel gebruik anders dan aangegeven in de bij het product geleverde gebruiksaanwijzing, andere bestanddelen, onjuiste opslag (denk aan rubber- en rubbermetaal componenten), montage waarbij de instructies en specificaties van Irrigationparts.eu dan wel de fabrikant niet in acht zijn genomen dan wel in strijd zijn met de regels van het vak, dan wel door een normale slijtage van de producten.

De garantie is uitdrukkelijk beperkt tot kosteloze vervanging dan wel vergoeding van de producten dan wel onderdelen waarvan Irrigationparts.eu schriftelijk heeft erkend dat deze gebrekkig zijn, met uitsluiting van iedere schadevergoeding ongeacht de grond hiervan, en in het bijzonder met uitsluiting van iedere schadevergoeding voor verlies en schade van welke aard ook. Uitsluitend Irrigationparts.eu is, afhankelijk van de aard van het garantiegeval, vrij in haar keuze tussen vervanging dan wel terugbetaling van het product waarvan is vastgesteld dat het gebrekkig is. Vergoeding vindt plaats aan de hand van de door Irrigationparts.eu aan de
afnemer in rekening gebrachte prijs. Vervanging op basis van de garantie heeft geen verlenging van de oorspronkelijke garantieduur tot gevolg. De kosten van het demonteren en opnieuw monteren van een product zijn niet in de garantie inbegrepen. 

In geval van acceptatie van het garantieverzoek door Irrigationparts.eu zullen portokosten door Irrigationparts.eu worden vergoed op basis van bewijsstukken. Behoudens dwingendrechtelijke regels is Irrigationparts.eu niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een product aan andere zaken, voor schade welke direct dan wel indirect is veroorzaakt door uitrustingen dan wel onderdelen welke niet door haar in rekening zijn gebracht en/of andere uitrustingen dan wel onderdelen welke zijn aangewend om deel uit te maken van een geheel. In het bijzonder is Irrigationparts.eu niet aansprakelijk voor een gebrek van een van haar onderdelen dat is veroorzaakt door andere naastgelegen onderdelen dan wel onderdelen waarmee deze in verband staan, dan wel daaruit voortvloeiende schade.

Irrigationparts.eu is niet aansprakelijk voor enigerlei immateriële schade zoals verlies van clientèle, omzet, productie en marge dan wel aantasting van imago, noch voor schade voortvloeiend uit vorderingen van derden jegens de afnemer dan wel veroordeling van de afnemer.

Schadeloosstelling van welke aard dan ook is per jaar in ieder geval beperkt tot een bedrag van honderd (100%) van de omzet exclusief BTW welke is gerealiseerd met de betreffende afnemer voor het product dat de schade heeft veroorzaakt, gedurende de twaalf (12) laatste maanden voorafgaand aan de datum van het ontstaan van de schade.

Irrigationparts.eu, behoudt zich het recht voor de garantievoorwaarden regelmatig te wijzigen. De afnemer dient alvorens een order te plaatsen na te gaan of hij in het bezit is van de op dat moment geldende Algemene voorwaarden en garantievoorwaarden. 

Uitgelicht product

Problemen met lucht
in beregeningssystemen?

De oplossing:
Nelson ACV200

Klik hier voor meer informatie

Nieuwe producten

Irrigation controller 9V DC

RPR0AUT9VDCBA

€ 194,54

Nieuw

NELSON - O3030FX ORBITOR U-P UP-TOP, WHITE PLATE

13209-001

€ 18,23

Nieuw

Caprari - P51/1-8 STUFFING BOX KIT

889128

€ 28,81

Nieuw

NELSON - REVERSING ASSEMBLY, AUTOMATIC ARC - 150AARA

13296

€ 931,20

Nieuw